cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Loterijas "CeļojumuBode.lv 10 gadu jubileja" noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Loterijas pakalpojumu sniedzējs ir SIA "Ceļojumu bode", reģistrācijas Nr.: 40103207935, juridiskā adrese: Tallinas iela 30-11, Rīga, LV-1001.
1.2. Loterijas norises vieta – mājas lapa www.celojumubode.lv.
1.3. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 20. novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 29. janvāris.
1.4. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
1.5. Loterijas pakalpojums ir ceļojuma rezervācija, par kuru ir veikta avansa vai pilna apmaksa un saņemts tūrisma operatora apstiprinājums.
2. Laimestu fonds.
2.1. 8 (astoņas) dāvanu kartes 100 EUR vērtībā (derīga līdz 2018. gada 30. septembrim).
2.2. 1 (viena) dāvanu karte 500 EUR vērtībā (derīga līdz 2018. gada 30. septembrim).
2.3. 1 (viena) dāvanu karte 1000 EUR vērtībā (derīga līdz 2018. gada 30. septembrim).
2.4. Kopējais laimestu fonds ir 2300 EUR t.sk. PVN.
2.5. Visus ar balvas iegūšanu saistītos nodokļu maksājumus veiks SIA "Ceļojumu bode".
3. Piedalīšanās noteikumi.
3.1. Lai piedalītos loterijā, loterijas dalībniekam ir jāveic ceļojuma rezervācija mājas lapā www.celojumubode.lv, avansa vai pilna apmaksa un jābūt saņemtam tūrisma operatora apstiprinājumam. Gadījumā, ja ceļojuma rezervācija tiek veikta vairākiem ceļotājiem, loterijas dalībnieks ir ikviena no šīm personām.
3.2. Ceļojuma rezervācijai ir jābūt veiktai no 2017. gada 20. novembra plkst. 0:01 līdz 2018. gada 28. janvāra plkst. 23:59.
3.3. Klientam atsakoties no rezervācijas, loterijā laimētā balva tiek zaudēta un tā jānodod atpakaļ SIA "Ceļojumu bode".
3.4. Katra ceļojuma rezervācija tiek reģistrēta sistēmā, tādējādi katrs dalībnieks tiek automātiski reģistrēts dalībai loterijā.
3.5. Viens loterijas dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu visās izlozēs.
4. Informācija par Loterijas dalībnieka izredzēm laimēt.
4.1. Kopējais loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka loterijā piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, tādējādi iespēja iegūt balvu kādā no šīs loterijas balvu izlozēm ir 10 (desmit) pret 1000 (viens tūkstotis).
5. Laimestu ieguvēju noteikšanas kārtība un laimestu ieguvēju izsludināšanās kārtība:
5.1. Loterijas dalībnieku ceļojumu reģistrācijas tiks uzkrātas loterijas datu bāzē un izlozes uzvarētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izmantojot datora programmatūru, un norisināsies SIA "Ceļojumu bode" telpās Tallinas ielā 30, Rīgā plkst. 11:00.
5.2. Tiek noteiktas 10 (desmit) izlozes, kurās piedalās veiktās ceļojumu rezervācijas saskaņā ar šo noteikumu 3.1. punktu.
(1) Izloze notiek 2017. gada 27. novembrī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 20. novembra plkst. 0:01 līdz 2017. gada 26. novembra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(2) Izloze notiek 2017. gada 4. decembrī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 27. novembra plkst. 0:01 līdz 2017. gada 3. decembra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(3) Izloze notiek 2017. gada 11. decembrī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 4. decembra plkst. 0:01 līdz 2017. gada 10. decembra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(4) Izloze notiek 2017. gada 18. decembrī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 11. decembra plkst. 0:01 līdz 2017. gada 17. decembra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(5) Izloze notiek 2017. gada 27. decembrī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 20. novembra plkst. 0:01 līdz 2017. gada 24. decembra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 500.00 EUR.
(6) Izloze notiek 2017. gada 3. janvārī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 25. decembra plkst. 0:01 līdz 2017. gada 31. decembra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(7) Izloze notiek 2018. gada 8. janvārī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2018. gada 1. janvāra plkst. 0:01 līdz 2018. gada 7. janvāra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(8) Izloze notiek 2018. gada 15. janvārī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2018. gada 8. janvāra plkst. 0:01 līdz 2018. gada 14. janvāra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(9) Izloze notiek 2018. gada 22. janvārī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2018. gada 15. janvāra plkst. 0:01 līdz 2018. gada 21. janvāra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 100.00 EUR.
(10) Izloze notiek 2018. gada 29. janvārī, kurā piedalās loterijas dalībnieki, kuri veikuši rezervāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 20. novembra plkst. 0:01 līdz 2018. gada 28. janvāra plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) dāvanu karti 1000.00 EUR.
5.3. Visi izlozes balvu ieguvēji tiks paziņoti un publicēti mājas lapā www.celojumbode.lv/lv/loterija pēc katras izlozes līdz tekošās dienas plkst. 23:59 laika periodā līdz 2018. gada 29. janvārim (ieskaitot).
6. Laimesta saņemšana:
6.1. Visas 10 (desmit) balvas tiek uzglabātas un izsniegtas balvu saņēmējiem personīgi SIA "Ceļojumu bode" telpās Tallinas ielā 30, Rīgā.
6.2. SIA "Ceļojumu bode" pārstāvji loterijas balvu izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar balvu ieguvējiem, zvanot uz ceļojumu rezervācijā norādīto tālruņa numuru.
6.3. Balvu ieguvēji balvas var saņemt 1 (vienas) nedēļas laikā no izlozes brīža, bet ne vēlāk kā 2018. gada 12. februāris. Pēc 2018. gada 12. februāra balvas vairs netiek izsniegtas.
6.4. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).
6.5. Visās loterijas balvu izlozēs tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji gadījumam, ja primārie balvu ieguvēji atsakās no balvas saņemšanas. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves balvu ieguvēji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
6.6. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un SIA "Ceļojumu bode" paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvu saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie SIA "Ceļojumu bode" ar pretenzijām par balvām.
6.7. Saņemot balvas, balvu ieguvēji tiek nofotografēti, lai par to varētu paziņot SIA "Ceļojumu bode" sociālo tīklu kanālos.
6.8. Balvas, kuras balvu ieguvēji neizņem līdz balvu izdales beigām, proti, 2017. gada 12. februārim plkst. 18:00, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta skaidrā naudā.
7. Pretenziju iesniegšana un izskatīšanas kārtība.
7.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jānosūta SIA "Ceļojumu bode" elektroniski uz e-pastu cb@cb.lv līdz 2018. gada 13. februārim ar norādi "CeļojumuBode.lv 10 gadu jubileja", pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
7.2. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 13. februāra neizraisa juridiskas sekas.
7.3. SIA "Ceļojumu bode" izskata pretenziju un atbild uz to 10 (desmit) dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Ja loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā paredzētā kārtībā.
8. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā.
8.1. Loterijā nevar piedalīties pakalpojuma sniedzēja darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko loterijas balvu ieguvēji apstiprina, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu par loterijas balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies loterijā, viņam loterijas balva netiek izsniegta.
9. Nobeiguma noteikumi.
9.1. SIA "Ceļojumu bode" nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.
9.2. SIA "Ceļojumu bode" nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no Loterijas, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no SIA "Ceļojumu bode" neatkarīgu iemeslu dēļ.
9.3. SIA "Ceļojumu bode" ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā SIA "Ceļojumu bode" pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par loterijas pārtraukšanu.
9.4. SIA "Ceļojumu bode" un loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
9.5. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.celojumbode.lv/lv/loterija, kā arī zvanot pa norādīto kontakttālruni 29700300 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00.